M. Visser Fiscaal advies & Accountancy hecht veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het best tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen. Dit kan door een brief of e-mail te sturen t.a.v. mevrouw M. Visser AA RB (zie contactgegevens). U kunt desgewenst ook een formulier opvragen, waarop u uw klacht uiteen kunt zetten. Dit formulier zal u per e-mail toegezonden worden.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. Uw commentaar zal dan tijdens het telefoongesprek genoteerd worden en later overgenomen worden in een klachtformulier. U ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend aan ons te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt. Mevrouw Visser zal uw klacht direct in behandeling nemen en binnen een week met u en eventueel andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Klokkenluidersregeling

Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen en hierin vertrouwelijk en zorgvuldig handelen. Het is onze bedoeling, dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Het indienen van een klacht zal hun rechtpositie niet schaden.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele, onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Indien u een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn, dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.